spectrumlogo.gif (31470 bytes) multimedia.gif (1963 bytes) crtsystems.gif (601 bytes)